សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
Programs
            Analyzing Development Issues Centre (ADIC)   Current Projects    

1. Food Security and Land Use Change Study Project in Mondulkiri Province

In January 2012 ADIC began fieldwork in Mondulkiri Province for its research on Food Security and Land Use Change in Two Bunong Communes. This is a longitudinal study that seeks to compare the situation two different points in time. In 2002/03 CIDSE Cambodia, now known as Development and Partnership in Action (DPA), conducted a study in Dak Dam and Srae Preah communes of Mondulkiri Province which revealed that Bunong indigenous people in the two communes remained largely dependent on forest resources for their subsistence despite the destruction of forest resources through forest concessions, illegal logging, and unregulated hunting. Given the inward orientation of household subsistence strategies, access and control over natural resources remained critical for household survival. In this research project the Analyzing Development Issues Centre (ADIC) takes the CIDSE 2002/03 study as its baseline and seeks to compare how land use change has affected food security in Dak Dam and Srae Preah communes over the intervening years. The study is supported by the International Development Research Centre (IDRC) through the Learning Institute (LI). ADIC has engaged five indigenous Bunong enumerators to assist in the research design and data gathering. The indigenous researchers have proven themselves to be capable in conducting fieldwork surveys. Moreover, they have helped the team build relationships with local villagers and liaisons with commune and district officials. They have also helped to facilitate meetings at village and commune levels. They will likewise assist in the dissemination workshops of the study findings as well. ADIC is currently in the process of writing up the analyses and consolidating the final report. By early 2013, the ADIC team will return to Mondulkiri Province and share and validate the findings of the study in workshops with villagers, NGO representatives, local authorities and also higher level government officials. The results of the study are expected to inform policy debates.      
   
2. Strengthening Aquatic Resources Governance Project in Kampong Thom Province

The ADIC is working in collaboration with the WorldFish Center, Adelphi, and Cambodia Development Resource Institute (CDRI) to implement a project entitled Strengthening Aquatic Resource Governance: Institutional Innovation to Build Livelihood Security and Reduce Conflict in Tonle Sap. The project is funded by Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) now known as GIZ. The project goal is threefold: 1) to build resilient livelihoods among poor, rural producers who depend on highly contested natural resources in wetland and freshwater environments; 2) to generate gains in nutrition, income, welfare, and human security; and 3) to reduce the likelihood of broader social conflict. The project purpose is to strengthen the capacity for collaboration among producer organizations and other civil society groups, governments, and private sector actors to address the sources of resource competition, and develop governance arrangements that manage future resource competition equitably. In January 2012 ADIC conducted the baseline action planning and monitoring in three communities in Kampong Thom Province. This includes the two floating communes of Phat Sanday and Peam Bang where villagers rely on fishing for their livelihoods; and Kampong Kor commune where villages depend mainly on dry season flood recession rice cultivation. Based on the information gathered in the baseline, CDRI has taken steps to build the capacities of the stakeholders involved, while the ADIC is implementing monitoring and evaluation activities to assess changes through early 2013. Meanwhile, the WorldFish Center has engaged government officials in policy dialogues that have led to the innovation of piloting community-based production. The result of this project will be shared with countries working on similar project in Lake Victoria and Lake Kariba in Africa.   
 
3. Access and Control over Natural Resources project in Ratanakiri province

The ADIC is ready to launch a new project in January 2013 on Mobilizing Indigenous People through Participatory Action Research to Increase Access and Control over Natural Resources in Ratanakiri Province funded by the Royal Embassy of Finland for two years commencing from January 2013. The objectives for this project are 1) NGOs and POs (including indigenous groups) will build the capacity of indigenous communities through PAR that will empower them to exercise their resource rights; 2) NGOs and POs will increase their understanding of how micro resource issues experienced in local situations link to macro resource issues affecting Cambodia; and 3) NGOs and POs will raise awareness on indigenous resource rights in their own communities and in public fora.  
Search...
Upcoming and Recent Events 2013
May
06

ADIC and HA team are going to organize a training course
Apr
10
Mar
20

Conduct a ten-day training on participatory action research (PAR)
Feb
26

Conducted a ten-day training on participatory action research (PAR)
Recent Studies


Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”  

Download: English from LI

Download: English from DRF

 
Our Partners
Visitor Number
005473