សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
What is the Analyzing Development Issues Centre in Cambodia?

The Analyzing Developing Issues Centre (ADIC) in Cambodia conducts policy research and
participatory action research with marginalized groups.
Vision & Mission

Civil society organizations are able to understand changes taking place in Cambodian society and to meaningfully contribute to Cambodia’s development.

To support efforts of civil society organizations to analyze and respond to development issues.
Goal & Objectives

Non Government Organizations (NGOs) and People Organizations (POs) have increased their critical thinking skills and capacity to analyze development issues through development research to contribute to beneficial social change in local communities.

1) NGOs and POs will develop research skills to analyze development issues in Cambodia’s rapidly changing society for the empowerment of the communities with which they work.
2) NGOs and POs will increase their understanding of how micro issues experienced in local situations link to macro developments affecting Cambodia.
3) NGOs and POs will raise awareness on policy issues in their own organizations and in public fora.

Strategic Plan 2012-2014 Download
Our Activities
Mondulkiri
Ratanakiri
Kampong Thom
Search...
Upcoming and Recent Events 2013
May
06

ADIC and HA team are going to organize a training course
Apr
10
Mar
20

Conduct a ten-day training on participatory action research (PAR)
Feb
26

Conducted a ten-day training on participatory action research (PAR)
Recent Studies


Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”  

Download: English from LI

Download: English from DRF

 
Our Partners
Visitor Number
007182