សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
Staff and Governance
Governance
Board of the Analyzing Development Issues Centre

The ADIC Board of Directors is currently composed of six members with extensive backgrounds in capacity development and development research.  The ADIC Board Members are:

1.      Chet Charya, the Executive Director of STAR Kampuchea
2.      Meas Nee, PhD, Executive Director of Village Focus Cambodia
3.      Rebecca (Pem) Catalla, PhD, Research Advisor of
         the Cambodia Development Resource Institute (CDRI)
4.      Long Serey, Director of Non-Timber Forest Products (NTFP)
5.      Mam Sambath, Executive Director of Development and Partnership in Action (DPA)
6.      Pheap Sochea, President of Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA)


Staff of the Analyzing Development Issues CentreADIC Management

Il Oeur (Mr.)
Executive Director
Email:


So Dane (Mr.)
Development Researcher
Email:


Yos Channisai (Ms.)
Administrative and Accounting Assistant
Email:   


Dr. John P. McAndrew
Program Advisor
Email:Field Staff in Kampong Thom Province

Em Bunna (Mr.)
Field Assistant
Email:


Sem Sopheakdey (Mr.)
Field Assistant
Email:  Field Staff in Mondulkiri Province

Khan Channy (Ms.)
Survey Enumerator

Bunthen Chanthai (Ms.) - former staff
Survey Enumerator

Ki Neab (Mr.)
Survey Enumerator

Sra Lohn (Mr.)
Survey Enumerator

Vaing Samrith (Mr.) - former staff
Survey Enumerator
Email:Field Staff in Ratanakiri Province

Lat Chan Thla (Ms.)
PAR Facilitator


Morm Chai (Mr.)
PAR Facilitator
Email:


Affiliated Staff


Ouk Raty (Ms.)
Part-Time Finance Advisor
Email:


Hak Sochanny (Ms.)
Research Fellow
Email:


Search...
Upcoming and Recent Events 2013
May
06

ADIC and HA team are going to organize a training course
Apr
10
Mar
20

Conduct a ten-day training on participatory action research (PAR)
Feb
26

Conducted a ten-day training on participatory action research (PAR)
Recent Studies


Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”  

Download: English from LI

Download: English from DRF

 
Our Partners
Visitor Number
005496