សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
About Us
Our History

The Analyzing Development Issues Centre (ADIC) was registered with the Royal Government of Cambodia’s Ministry of the Interior on 4 April 2011. The local NGO was established by staff of the Cooperation Committee of Cambodia (CCC)’s Analyzing Development Issues (ADI) Project. CCC initiated the ADI Project in 1999 and decided to phase it out as part of its internal restructuring at the end of 2011. For more than a decade the ADI Project organized training courses to develop critical thinking and analytical skills of Cambodian NGO managers and field workers to improve programs in response to changing conditions in Cambodia. The courses enabled participants to understand development issues in Cambodia, to develop their ability to link micro experiences to macro trends, and to build their confidence to meaningfully contribute to discussions and debates. The courses, which centered mainly on participatory action research (PAR) and policy studies, emphasized analysis while providing skills to participants in conducting field research. ADI research findings were widely disseminated and presented at provincial, national and international conferences. ADI research results likewise appeared as articles and book chapters in local and international publications. ADIC continues the legacy of the ADI Project by developing the capacity of NGOs and People’s Organizations (POs) in critical thinking and analytical skills through involvement in PAR and policy research that benefits local communities.

Search...
Upcoming and Recent Events 2013
May
06

ADIC and HA team are going to organize a training course
Apr
10
Mar
20

Conduct a ten-day training on participatory action research (PAR)
Feb
26

Conducted a ten-day training on participatory action research (PAR)
Recent Studies


Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”  

Download: English from LI

Download: English from DRF

 
Our Partners
Visitor Number
005471