សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាទូទៅ
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមវិភាគបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គម
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
សកម្មភាពអាងទន្លេសាប​​ ត្រី
Publications
The Analyzing Development Issues Centre (ADIC)  emerged from the Analyzing Development Issues(ADI) Project which was operated by the Cooperation Committee for Cambodia (CCC) from 1999 to 2011. Current ADIC staff contributed as the lead authors to ADI Project Research Reports published by the CCC, the Learning Institute, CDRI’s Cambodia Development Review, and others.

Title Cover page Year Published Download

Prosperity and Impoverishment: Bunong Livelihoods in Transition in Two Mondulkiri Communes
 
 2012
Article in Cambodia Development Review:


Download:English
Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”

in Engaging for the Environment: The Contribution of Social Capital to Community-Based Natural Resource Management in Cambodia, Learning Institute
 
  2012 Book Chapters:

Download:English


Download:English
Reconsidering the Impact of Migration on Older Age Parents: Evidence from Two Battambang Communes   2012
Main Study:

Download:English

Download:Khmer

Article inCambodia Development Review:

Download:English

Download:Khmer

Consequence of Internal and Cross-Border Migration of Adult Children for their Old Age Parents in Cambodia: A Micro-level Analysis  2011 Report:

Download:English
The Expansion of Mining Activities and Indigenous Peoples’ Rights in Mondulkiri Province: Case Studies of Gati Village, Keo Seima District and Pou Rapeth Village, Pechreada District    2010 Main Study:

Download:English

Download:Khmer
 
Older-Age People Supporting HIV/AIDS Children and Household Relatives on Antiretroviral Treatment: Case Study of Six Communes of Banteay Meanchey Province, Cambodia
   2010
Main Study:

Download:English

Download:Khmer


Article inCambodia Development Review:

Download:English

Download:Khmer
 

A Comparative Study of Antiretroviral Therapy Assistance from Parents and Families in Cambodia and Thailand
2010 Report:

Download:English
Chapter 4, “Access to Natural Resources: Case Studies of Cambodian Hill Tribes”

in Land and Cultural Survival: The Communal Land Rights of Indigenous People in Asia, Asian Development Bank
2009 Book Chapter:

Download:English
Chapter 9 “Negotiating Tenure Conflict in Indigenous Villages of Ratanakiri Province”

Chapter 17 “Mobilizing Villagers to Stop Illegal Fishing along the Srepok River in Ratanakiri Province”

in Emerging Trends, Challenges and Innovation, The Learning Institute
 
2009 Book Chapters:

Download:English

Download:Khmer
Selling to Survive: Market Vendors in Kampong Cham Town Making Their Living in the Informal Economy 2008

Main Study:


Download:English

Download:Khmer


Article inCambodia Development Review:

Download:English

Download:Khmer
Land Titling and Poverty Reduction: A Study of Two Sangkat in Prey Nup District, Sihanoukville Municipality    2007
Main Study:

Download:English

Download:Khmer


Article in Cambodia Development Review:

Download:English

Download:Khmer
Understanding Social Capital in Response to Floods and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones of Kompong Thom Province 2007
Main Study:

Download:English

Download:Khmer

Article inCambodia Development Review:


Download:English

Download:Khmer

Growing Old in the Former Khmer Rouge Stronghold of Pailin 2006 Main Study:

Download:English

Download:Khmer
The Challenge of Living with Disability in Rural Cambodia: A Study of Mobility Impaired People in the Social Setting of Prey Veng District, Prey Veng Province 2006 Main Study:

Download:English


Download:Khmer

Impact of the Garment Industry on Rural Livelihoods: Lessons from Prey Veng Garment Workers and Rural Households
2005
Main Study:

Download:English


Download:Khmer
Domestic Violence in a Rapidly Growing Border Settlement: A Study of Two Villages in Poipet Commune, Banteay Meanchey Province 2005
Main Study:

Download:English


Download:Khmer
Indigenous Response to Depletion in Natural Resource: A Study of Two Stieng Villages in Snoul District, Kratie Province 2004
Main Study:

Download:English


Download:Khmer
Understanding Drug Use as a Social Issue: A View from Three Villages on the Outskirts of Battambang Town 2004
Main Study:

Download:English


Download:Khmer


Article in Cambodia Development Review:

Download:English

Experiences of Commune Councils in Promoting Participatory Local Governance: Case Studies from Five Communes    2004
Main Study:

Download:English

Download:Khmer
 Labour Migration to Thailand and the Thai-Cambodian Border: Recent Trends in Four Villages of Battambang Province    2003
Main Study:

Download:English

Download:Khmer
 

The Impact of the Tourism Industry in Siem Reap on the People Who Live in Angkor Park
   2002
Main Study:

Download:English

Download:Khmer


Article inCambodia Development Review:

Download:Khmer

Small-Scale Land Distribution in Cambodia: Lessons from Three Case Studies
   2001
Main Study:

Download:English


Conducting a Small Research Study: Ten Steps to Analysis, 2nd Edition
 
 2006
Reference Book:


Download:English

Download:Khmer
       
       
       

Search...
Upcoming and Recent Events 2013
May
06

ADIC and HA team are going to organize a training course
Apr
10
Mar
20

Conduct a ten-day training on participatory action research (PAR)
Feb
26

Conducted a ten-day training on participatory action research (PAR)
Recent Studies


Chapter 3:  “The Role of Linking Social Capital in the Governance of the Srepok River in Lumphat District, Ratanakiri Province”

Chapter 4: “Understanding Social Capital in Response to Flood and Drought: A Study of Five Villages in Two Ecological Zones in Kompong Thom Province”  

Download: English from LI

Download: English from DRF

 
Our Partners
Visitor Number
005488